Vítejte!

Svaz tělesně postižených patří mezi nejaktivnější neziskové organizace

PÁTEK, 09 LISTOPAD 2012 - VSETÍN – Není jistě žádnou novinkou, že jednou z velmi aktivních neziskových organizací na Vsetínsku je okresní organizace Svazu tělesně postižených. A nejen to. Svaz tělesně postižených ve Vsetíně je organizací, která se o své členy příkladně stará. Již v minulosti pro ně organizovala mnohé zajímavé kulturní akce a o její oblíbenosti svědčí také fakt, že její členové nechybí ani na členských a výročních schůzích organizace.

STP v současné době zabezpečuje realizaci, respektive naplnění dvou grantů, které získala pro vsetínskou místní organizaci ze Sociálního fondu Zlínského kraje. Jedná se o Komplexní program pro členy a rodinné příslušníky členů místní organizace Svazu tělesně postižených Vsetín a o Skupinové kurzy zaměřené na rehabilitační a psychický rozvoj členů vsetínské místní organizace. Na otázky související s uvedenou problematikou odpověděl Valašským internetovým novinám předseda okresní organizace Svazu tělesně postižených Vsetín Lumír Vávra.

Na co je, pane předsedo, Komplexní program pro členy a jejich rodinné příslušníky zaměřen?
Stručně řečeno, program je zaměřen na problematiku sociálně právní oblasti a na správné využívání kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené vzhledem k jejich vlivu na zdraví při jejich dlouhodobém používání. Spočívá to zejména v pořádání aktivit zaměřených na získání sociálně právní gramotnosti členů místní organizace a jejich rodinných příslušníků. Součástí tohoto vzdělávání připravujeme rovněž kurzy sociálně právního minima zaměřené na osoby se zdravotním postižením, v jehož rámci budou účastníci seznámeni s touto problematikou a i s místy a úřady, které mají v kompetenci rozhodování v této oblasti. V rámci tohoto vzdělávání proběhnou i kurzy asertivity, domácího účetnictví a kurzy osobnostního rozvoje.

Vzpomněl jste v této souvislosti i kompenzační pomůcky...
Ano. Program bude, jak již jsem uvedl, obsahovat také aktivity zaměřené na správné využívání kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené vzhledem k jejich vlivu na zdraví při jejich dlouhodobém používání. Zajišťovat to hodláme formou přednášek zaměřených především na nové kompenzační pomůcky, které se objevují na trhu. Účastníci se v těchto přednáškách seznámí s firmami, které pracují v této oblasti a taky s jejich aktuální nabídkou. Dále při nich budeme naše členy seznamovat s tím, jak se na cenách kompenzačních pomůcek podílí zdravotní pojišťovny, se způsobem objednávání jednotlivých pomůcek, možnostmi získat doplatky od nestátních organizací, které se zabývají charitativní prací a v neposlední řadě si účastníci budou moci vyzkoušet kompenzační pomůcky v reálu. Upřesněte, prosím, tuto informaci…

Kompenzační pomůcky pomáhají lidem s tělesným postižením zmírnit jejich handicap a překonávat obtíže běžného denního života. Tyto pomůcky umožňují lidem s tělesným postižením zejména volný pohyb, překonávání bariér, prevenci zdravotních rizik a další. Je třeba si uvědomit, že bez kompenzačních pomůcek jsou lidé s tělesným postižením také vystaveni často úplné izolaci od svého okolí, což má závažné dopady na kvalitu jejich života a případný vznik dalších zdravotních komplikací. I proto v rámci České republiky provozuje Svaz tělesně postižených v ČR dvaadvacet půjčoven. Jedna z nich funguje i ve Vsetíně v sídle okresní organizace na Tyršově ulici. Zde je také možné se s pomůckami, ale i se vším, co s nimi souvisí, seznámit.

To však není jediná grantová aktivita. Představte, prosím, tu druhou.
Tou druhou, jak říkáte grantovou aktivitou, jsou skupinové kurzy zaměřené na rehabilitační a psychický rozvoj členů vsetínské místní organizace.

Můžete být konkrétnější?
Hlavními aktivitami tohoto projektu jsou kurzy zaměřené na východoasijské bojové umění Kung-Fu a Tai-Chi, které bylo po vzájemných konzultacích s odborným lektorem přizpůsobeno možnostem našich tělesně postižených členů. Dnes jsou po celém světě oblíbené tyto sporty nejenom jako účinná sebeobrana, ale především jako relaxační a zdravotní cvičení pomáhající proti stresu, zklidňující hektický životní styl a narovnávající naše bolavá záda. Všestrannost Tai-Chi je založena na jedinečné kombinaci dechových a pohybových technik a na koordinaci mysli a těla. Navazující aktivitou bude skupinová terapie zaměřená na fyzickou a duševní hygienu, která bude prováděna formou skupinové relaxace za použití asijských relaxačních metod pod vedením odborných lektorů.

A ještě něco v této oblasti?
Od začátku července do konce října probíhaly pod gescí vsetínského Svazu tělesně postižených kurzy zaměřené na rozvoj fyzických a duševních schopností členů, kteří takto celkově zlepšovali svůj zdravotní stav. Jednalo se především o využití takzvaného Cvičení pěti tibeťanů, které proniklo do Evropy z tibetského kláštera a v současné době má i v České republice mnoho nadšených příznivců v mnoha fitcentrech a sportovních klubech, kde se pět tibeťanů cvičí. Toto cvičení je velmi účinné, časově nenáročné a lze ho provádět v podstatě kdekoliv. Z lékařského hlediska jde o velmi účinnou sestavu cviků na obnovu pohyblivosti páteře. Z hlediska jogínské literatury jde o speciální cviky, které otevírají energetické uzly v lidském těle.

Jaký je zájem o tyto poněkud exotické aktivity mezi tělesně postiženými?
Cvičení se zúčastňuje několik desítek členů STP Vsetín. Kurzy probíhají jednou týdně vždy jednu hodinu. Cílem tohoto projektu je rozvoj jak fyzických tak i duševních schopností účastníků kurzů a tím i zlepšení jejich zdravotního stavu.

Příprava, organizace i vlastní průběh Vámi uvedených aktivit nebudou zřejmě ani nejlevnější záležitostí. Jak se s tímto faktem vypořádáte?
To máte pravdu. Uvedené aktivity jsme schopni zabezpečit jen díky podpoře Sociálního fondu Zlínského kraje. Všem, kteří nám v tomto směru vyšli vstříc, patří naše velké a upřímné poděkování.

Z historie STP Vsetín

Základní organizace STP - Svazu invalidů ve Vsetíně byla založena r.1954 a v současnosti sdružuje 264 členů.

Organizace se zabývá pořádáním akcí nejen, ale především pro tělesně znevýhodněné členy. Například organizováním rekondicí, výletů do okolí, zájezdů, pořádá kurzy jazykové, na PC, účastní se koncertů, divadel, besed na různá témata, zajišťuje rehabilitace a procedury v lázních a podobně. Každoročně se též podílíme na organizování Dne bez bariér a Dnu seniorů.

Členem STP se může stát každý, nejen tělesně či zdravotně znevýhodněný občan.

Kdo je tělesně postižený


skryj oddíl

Zdravotně postižené ( nebo-li handicapované ) třídíme podle postižení do těchto základních skupin:

 • zrakově
 • sluchově
 • mentálně
 • duševně
 • vnitřně či tělesně postižené.

Handicap je vše, co nám více či méně komplikuje život. Můžeme mít handicap fyzický, což je postižení nejvíce viditelné (vozíčkáři, lidé o berlích atd.), smyslový (nevidomí, lidé s poruchami sluchu, s duševními nebo mentálními poruchami) a s postiženími vnitřními (diabetes, epilepsie, onkologická onemocnění atd.)

Tělesně postižení

Tělesným postižením rozumíme vady pohybového a nosného ústrojí (tj. kostí, kloubů, šlach i svalů a cévního zásobení), jakož i poškození nebo poruchy nervového ústrojí (jestliže se projevují porušenou hybností) včetně vrozených i získaných deformit tvaru těla a končetin. Rozdělujeme je na tělesná postižení vrozená a tělesná postižení získaná (po úrazu či po nemoci).

Vrozená tělesná postižení:

 • vrozené poruchy tvaru lebky ( brachycefalie, skalocefalie, trigonocefalie, turicefalie, plagiocefalie )
 • vrozené poruchy velikosti lebky (makrocefalus, hydrocefalus)
 • další vrozené poruchy v lebeční a orofaciální oblasti (anencefalus, rozštěp : lebky,rtu, čelisti, patra)
 • vrozené deformity páteře (krční hyperlordóza, zvětšená hrudní kyfóza, plochá záda, zvětšená bederní lordóza)
 • vrozené vady páteře (rozštěp páteře/spina bifida/meningokéla)
 • vrozené vady horních a dolních končetin (amélie, dysmélie, fokomélie, arachnodaktylie, syndaktylie, polydaktylie, pes equinovarus congenitus/ vrozená noha kososvislá/pes calcaneus congenitus / vrozená noha hákovitá /, pes adductus / vrozená noha kosá /, plochá noha, luxatio congenita / vrozená luxace kyčlí/genua : valga, vara, recurvata)
 • vrozené růstové odchylky (achondroplázie, akromikrie, akromegalie, gigantismus, nanismus, hemihypertrofie)
 • centrální a periférní obrny (dětská mozková obrna)

Získaná tělesná postižení:

 • získané deformity páteře a hrudníku ( skolióza, zvětšená krční lordóza, zvětšená hrudní kyfóza, zvětšená bederní lordóza )
 • získané deformity končetin ( plochá noha )
 • získaná tělesná postižení po úrazovém poškození CNS
  • kontuze mozku / objevuje se spastická paraparéza či hemiparéza, diplopie, fatické poruchy, poúrazová epilepsie /
  • tetraplegie = kvadruplegie / vzniká na základě porušení či přerušení míchy v oblasti krční páteře, primárně způsobuje poruchu hybnosti a citlivosti horních a dolních končetin, sekundárně způsobuje poruchy respirace, cévní, metabolické, kožní, vyměšovací a sexuální problémy /
  • paraplegie / způsobena poškozením míchy v hrudních, bederních či křížových oddílech míchy, důsledkem paraplegie je primární ovlivnění hybnosti a citlivosti v oblasti dolních končetin, ze sekundárních projevů lze v mírnějších formách pozorovat příznaky uvedené výše – u tetraplegie )
 • získaná tělesná postižení po úrazovém poškození periferních nervů ( axonotmesis, neurotmesis, paresis plexus brachialis / obrna svalů pažního pletence /
 • amputace horních dolních končetin ( primární, sekundární, terciální, exartikulace )
 • tělesná postižení získaná po nemoci
  • akutní revmatismus / důsledkem je postižení hybnosti, srdeční onemocnění
  • chorea minor = tanec sv. Víta / důsledkem je narušení CNS – tiky, grimasy, záškuby končetin, poruchy řeči a grafomotoriky /
  • vleklý kloubní revmatismus / důsledkem je omezení hybnosti v kloubech, utlumenost, zpomalená reaktivita /
  • Perthesova choroba / důsledkem je omezení hybnosti způsobené zánětlivým onemocněním hlavice stehenní kosti /
  • myopatie = progresivní svalová dystrofie / důsledkem je postupné omezení hybnosti v důsledku snižování síly a výkonnosti svalů celého těla včetně svaloviny srdeční /


skryj oddíl

Historie ZO STP Vsetín


skryj oddíl

ZO STP Svazu invalidů ve Vsetíně byla založena r.1954 paní Olgou Dýmovou a p. Neuhortovou. Sdružovala organizované členy jak ze Vsetína, tak z obcí celého okresu, neboť byla první organizací toho druhu.

Práce na počátku byla nesnadná, ale postupně se rozvíjela a členů rok od roku přibývalo. Prvními předsedy byli p. Vystavělová, Valíček, Dýmová, Lagač, Borovičková, Mareš.

Průměrně sdružovala okolo 300 – 400 členů. V čele organizace stál 10 členný volený výbor, který připravoval pro své členy každoročně přednášky, zájezdy, slavnostní schůze (MDŽ), taneční zábavy s tombolou, rekondice, organizovala pečovatelskou službu, pravidelné poradenské dny, návštěvy jubilantů, nemocných, turistické akce, plavání, výstavy prací členů svazu apod. Úzce také spolupracovala s jinými organizacemi, především s Československým červeným křížem.

Později se STP rozdělila podle místa působení na organizace s působností ve Valašském Meziříčí a Rožnově p/R. Organizací, která je sdružovala se stala okresní organizace, která měla okolo 1100 členů. Ta v roce 2003 zanikla a nástupními organizacemi se staly ZO Vsetín, Městská org.Valašské Meziříčí s regiony Rožnov p/R a Zubří.

Dnešní ZO STP ve Vsetíně sdružuje 264 členů. Předsedkyní organizace je p. Ludmila Rašková a vede 7 členný výbor + 3 členy revizní komise. ZO STP sídlí ve věžovém domě na Smetanově ul. 1484 ve 2.poschodí. Úřední hodiny má v pondělí od 9,30 – 12,00 hod., úterý – pátek 8,00 – 12,00 hod. Telefon 571410329, e-mail: stpvsetin@volny.cz.

Organizace se zabývá pořádáním akcí nejen, ale především pro tělesně znevýhodněné členy. Například organizováním rekondicí, výletů do okolí, zájezdů, pořádá kurzy jazykové, na PC, účastní se koncertů, divadel, besed na různá témata, zajišťuje rehabilitace a procedury v lázních a podobně. Každoročně se též podílíme na organizování Dne bez bariér a Dnu seniorů.

Jedenkrát za rok je pořádána výroční členská schůze a členská schůze, na které jsou členové organizace informováni o plánovaných akcích a činnosti organizace. Finanční prostředky se snažíme zajistit pomocí grantu města a sponzorskými dary.

Členem STP se může stát každý, nejen tělesně či zdravotně znevýhodněný občan. Stačí vyplnit přihlášku a zaplatit členské příspěvky, které činí 50,- Kč za rok.


skryj oddíl